בנדורה– הגישה החברתית-קוגניטיבית

 • דטרמיניזם הדדי (reciprocal determinism): הגורמים הפנימיים להתנהגות והגורמים החיצוניים מהווים חלקים במערכת של השפעות אינטראקטיביות המשפיעות על ההתנהגות מחד ועל המערכת כולה מאידך. משולש של התנהגות, סביבה, גורמים אישיים.  
 • השלכות מצופות (anticipated consequences): לא נמתין עד שנקבל היפו-תרמיה לפני שנלבש מעיל ובגדים חמים בחורף.  
 • תהליכי קשב (attentional processes): תפיסת המודל. לא די בכך שהאדם ראה את המודל ואת פעולותיו, עליו גם להיות קשוב למודל כדי להבין את המידע הרלוונטי על בסיסו החיקוי יתבצע. נשלט על ידי אטרקטיביות בינאישית. 
 • תהליכי זיכרון (retention processes): זכירת המודל. תהליכי הייצוג המנטלי ארוך הטווח של מה שחזינו בנקודת זמן מסוימת.  
 • קידוד מדומיין (imaginal coding): כשהאדם צופה בגירוי כלשהו, מתבצע תהליך של התניה סנסורית המפיק דימוי מתמשך ופשוט יחסית של הנעשה.  
 • קידוד מילולי (verbal coding): כשהאדם צופה במודל, הוא מנסה להסביר לעצמו מה המודל עושה. התיאורים (קודים) הללו מופנמים מבלי שיבטא אותם באופן התנהגותי.  
 • תהליכים מוטוריים (motor reproduction processes): תרגום הזיכרונות הסימבוליים המקודדים לפעילות המתאימה (התנהגות).  
 • תהליכי הנעה (motivational processes): משתני החיזוק משפיעים על הלמידה התצפיתית באמצעות שליטה סלקטיבית על התנהגויות המודלים שאותם האדם רואה. מעידים גם על המידה שבה האדם ינסה לתרגם את הלמידה לביצועים התנהגותיים.  
 • פונקציית המידע: מופעלת כשהחיזוק נחוו במישרין או בעקיפין (רואה אחר נענש ומבין שאם יעשה אותו דבר, ייענש גם).  
 • פונקציית התגמול: מתרחשת כשאנו מסוגלים לצפות את ההשלכות האפשריות של פעולותינו ובכך, לווסת את התנהגותנו בהתאם.  
 • חיזוק עקיף (vicarious reinforcement): מתרחש כשהצופה עד לפעולה מצד מודל מסוים החווה תגובה מסוימת, ואותה הצופה מפרש כתגובה הקשורה לפעולה מצד המודל.  
 • חיזוק עקיף חיובי: מתרחש כשהצופה מגביר את התנהגותו כשהוא עד לחיזוקים שאחרים מקבלים.  
 • עונש עקיף: מתרחש כשהצופה נמנע מלהתנהג בצורה מסוימת, משום שהו רואה שהמודל מקבל עונשים בגין הביצוע של אותה התנהגות.  
 • חיזוק עצמי (self-reinforcement): מתבצע כשהאדם עצמו קובע סטנדרטים להתנהגות ולהישגיות ומעניק לעצמו חיזוקים או עונשים בכדי לעמוד בציפיותיו.  
 • וויסות עצמי (self-regulation): תהליך במהלכו אנשים מעניקים לעצמם תגמולים על התנהגות רצויה. יכולת אנושית ייחודית שנשלטת על ידי האדם ולא על ידי השפעות חיצוניות. ישנם שלושה תהליכים לוויסות עצמי של ההתנהגות:  
 • תהליכי תצפית עצמית (self-observation processes): האיכות או השיעור של תגובות האדם.  
 • תהליכי שיפוט (judgmental processes): הפעולות וההתנהגויות נשפטות על ידי האדם באופן סובייקטיבי, בהתאם למידת התאמתן לסטנדרטים האישיים שנקבעו על ידיו.  
 • הערכת הפעילות (evaluation): אנשים אינם נוהגים להתנהג בצורה מסוימת, כאשר אין להתנהגות זו רלוונטיות אישית עבורם.   
 • תהליכי תגובה עצמית (self-response processes): תגובות אלו מחזקות התנהגויות רצויות ומונעות התנהגויות לא רצויות.  
 • חוללות/מסוגלות עצמית (self-efficacy): מסייע בתפקוד האישיות ובשינויה במידת הצורך. נרכשת באמצעות מקור אחד או יותר מהבאים: 
 • הישגיות (performance accomplishments): המקור החשוב ביותר לחוללות עצמית הוא חוויות עבר של הצלחה וכישלון.  
 • חוויות עקיפות (vicarious experiences): כשאדם רואה אנשים אחרים שתפקדו היטב התנהגות מסוימת, הוא מתחיל לבסס בתוכו תחושות של חוללות עצמית. נעזר במודלים שלמד מאחרים כדי לחזק את בטחונו בעצמי לבצע את ההתנהגות המצופה.  
 • שכנוע מילולי (verbal persuasion): הציפיות למסוגלות עצמית נרכשות ומשתנות גם באמצעות שכנוע אנשים שיש להם את היכולות הנדרשות לבצע את המשימות העומדות בפניהם. העוצמה של השכנוע המילולי תלויה סטטוס ובסמכות הנתפסים של המשכנע.  
 • עוררות רגשית (emotional arousal): אנשים רבים מייחסים את המסוגלות העצמית שלהם למידת העוררות הרגשית שהם חשים נוכח מצבים מלחיצים ומאיימים.
 • שליטה עצמית בהתנהגות (self-control behavior): אמצעי להשיג דפוסי התנהגות רצויים. מתרחשת כשהאדם מתנהג בצורה רצויה מבחינתו. אינה מתקיימת מחוץ לכוחות הפנימיים של האדם או לכוחות החיצוניים אלא נמצאת בתוך מערכת האינטראקציה ההדדית של האדם עם סביבתו. תהליך השליטה העצמית ההתנהגותית כוללת 5 שלבים בסיסיים:  
 • להגדיר את ההתנהגות הרצויה (specifying the target behavior).  
 • לאסוף את הנתונים הבסיסיים (gathering baseline data).  
 • לבנות תכנית לשליטה עצמית (designing a self-control program). (חיזוקים עצמיים, עונשים עצמיים ותכנון סביבתי).  
 • לבצע ולהעריך את התכנית לשליטה עצמית(executing and evaluating a self-control program).  חוזה עצמי.  
 • סיום התכנית לשליטה עצמית (terminating a self-control program).  

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן